GDPR

 

I. Algemeen

II. Algemene Voorwaarden

III. Privacy beleid

IV. Cookiebeleid

 

I. Algemeen

 

1.Sociale Media

Via de Social Media kanalen kun je je vraag stellen en deze wordt zo snel mogelijk beantwoord. Het 4CarParts Team bekijkt dit dagelijks en zal daardoor snel kunnen reageren op al je vragen.

 

2. 4CarParts Nieuwsbrief

In je account, bij ‘Accountgegevens’, of door je gegevens in te vullen op deze pagina kun je je inschrijven voor de 4CarParts Nieuwsbrief. Dan lees je als eerste alles over nieuwe services, onderdelen, speciale aanbiedingen en acties. Je ontvangt het laatste nieuws over styling, wielen, comfort, electronica direct in je mailbox. Bij je ‘Accountgegevens’ kun je je aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. Vanwege de verwerkingstijd kan het voorkomen dat je na afmelding nog eenmaal een nieuwsbrief ontvangt.

 

3. Klachten

Voor vragen kun je contact opnemen met 4CarParts of je 4CarParts dealer Klantenservice. Onze medewerkers helpen je graag verder. Is je klacht na contact met onze klantenservice niet verholpen? Dan kun je deze schriftelijk indienen bij 4CarParts.be via de klachtenprocedure die beschreven staat op de pagina Retour en garantie.

 

4. Wat is er allemaal leverbaar voor mijn auto?

4CarParts biedt een compleet assortiment autoaccessoires voor verschillende merken en modellen. Een compleet overzicht vind je op deze website. 4CarParts is dagelijks op zoek naar nieuwe artikelen. De catalogus is natuurlijk een selectie van artikelen die bij het realiseren hiervan beschikbaar waren. Wekelijks wordt ons assortiment groter en groter met artikelen die dus niet in de online catalogus staan. Deze artikelen worden bekend gemaakt via deze website of via uw dealer. Houdt dus regelmatig onze site in te gaten of vraag je 4CarParts dealer.

 

5. Moet ik alle onderdelen passen voordat ik ze laat spuiten?

Het is een absolute voorwaarde dat onderdelen die gekocht zijn van te voren gepast worden. Gespoten onderdelen die achteraf niet blijken te passen worden onder geen enkel beding weer teruggenomen. Laat je het artikel dat gespoten moet worden ook even een paar dagen liggen, dit in verband met gassen die zich in het onderdeel bevinden. Laat je een onderdeel direct spuiten dan bestaat de kans dat deze gassen niet meer weg kunnen uit het onderdeel, waardoor er zich bobbels kunnen gaan vormen. Ook hiervoor geldt geen garantie, deze worden niet teruggenomen.

 

6. Zijn er afbeeldingen beschikbaar van de artikelen voor mijn auto, zodat ik het eindresultaat kan zien?

4CarParts streeft er naar van alle artikelen een foto op deze website af te beelden. Je begrijpt natuurlijk dat door de grootte van ons assortiment het onmogelijk is van elk artikel een montagefoto te hebben. Hierbij zijn wij ook afhankelijk van leveranciers. Indien er foto’s beschikbaar zijn worden deze automatisch bij het desbetreffende product geplaatst.

 

Download hier bovenstaande tekst: Algemeen.pdf

 

II. Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

• Dag: kalenderdag;

• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

• Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

4Carparts.be
A.-Borghijsstraat 28
2870 Puurs
+32 (0)3 279.88.97
contact@4carparts.be
Btw-identificatienummer: BE0472339322

 

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

• de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

• de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

• een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

• de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

• de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Het geschil zal men niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig.

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en de geschillen worden behandeld in de rechtbank van Antwerpen. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wanneer 4carparts.be een wijziging zal aanbrengen zullen wij de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website.

Download hier bovenstaande tekst: Algemene Voorwaarden

 

III. Privacy beleid

 

Dit is de website van:

4CarParts - Auto Accessoires
Arthur-Borghijsstraat 28
2870 Puurs
+32 (0)3 279 88 97
contact@4CarParts.be
KvK-nummer:
Btw-identificatienummer: BE0472339322

Binnen de 4CarParts dealer webshop kun je een account aanmaken, zodat je later na het inloggen de status van je bestelling kunt zien, je bestellingen overzichtelijk kunt terugvinden, eenvoudiger herhaal-aankopen kunt doen en eventueel een verlanglijstje kunt aanmaken etc.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gedurende het bestelproces vragen wij je de volgende gegevens: Voor- en achternaam, email-adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land en telefoonnummer.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

 

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij 4CarParts persoonsgegevens verwerken.

 

Dienstverlening

De persoonsgegevens hebben wij van je nodig om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren, om de artikelen naar je toe te kunnen sturen of voor je te bestellen zodat je deze kunt afhalen bij een dealer. De gegevens die je verstrekt, worden via een beveiligde link doorgestuurd naar de Payment Service Provider van de 4CarParts dealer die je kiest in de checkout. De Payment Service Provider, Buckaroo, biedt een veilige omgeving om jouw bestelling te betalen. Je verzend-gegevens worden ook via een beveiligde link naar de bezorgdienst DHL gestuurd. Zij dragen zorg voor het op tijd afleveren van je pakketje. Het telefoonnummer wat je invoert gedurende het bestelproces wordt ook met de bezorgdienst DHL gedeeld zodat zij eventueel contact met je kunnen opnemen als het pakket bijvoorbeeld niet (op tijd) bezorgd kan worden. Van de bestelling die je plaatst op 4CarParts.be wordt een kopie gestuurd naar de 4CP-dealer van uw keuze, want enige tijd na aankoop van je artikel(en) stuurt deze dienst je mogelijk een mail met de vraag of je een review wilt achterlaten over 4CarParts.be. Je shopervaring, wat je van de geleverde artikelen vind en de service.

 

Nieuwsbrieven en mailings

Wanneer je je aanmeld voor de nieuwsbrief zul je op het email-adres wat je invult een mail ontvangen waarbij je gevraagd wordt deze aanmelding te bevestigen (opt-in). Daarna wordt jouw mailadres opgenomen in de mailinglist. Wij versturen de nieuwsbrief mailings met onze email-dienst (MailChimp). Zo blijf je op de hoogte van nieuwtjes, nieuwe artikelen, aanbiedingen etc. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief door op de uitschrijflink te klikken onder in iedere mail.

 

Rechten van betrokkenen

Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via contact@4CarParts.be.

 

Informatie en inzage:

Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 

Rectificatie:

Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 

Vergetelheid *:

Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 

Beperking:

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 

Bezwaar (verzet):

voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

 

Overdraagbaarheid:

Dit is een nieuw recht onder de GDPR om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

* Ook heb je te allen tijde het recht om “vergeten te worden”. Dit houdt in dat wij en onze partners alle persoonlijke gegevens van je zullen wissen en verwijderen. Houdt er in dat geval wèl rekening mee dat het voor ons moeilijker of in sommige gevallen onmogelijk is geworden een retour of garantiegeval te behandelen.

 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ’derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld binnen deze webshop samen met de Payment Service Provider, de bezorgdienst, shopreview,.. en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van 4CarParts. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via contact@4CarParts.be.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

• uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke

• uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

• uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

• uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums

• de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Deze informatie wordt gebruikt 

• om de inhoud van onze website te verbeteren

• om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

• om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 

• om uw voorkeuren te registreren

• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

• om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

• om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren

• om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

• om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt

• om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

• We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

• Per email: contact@4CarParts.be

• Per telefoon: +32 3 279.88.97

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via mail, via: contact@4CarParts.be.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

 

Copyright

De informatie die te vinden is op 4CarParts.be en andere sites van 4CarParts in de Benelux kan beveiligd zijn tegen copyright, handelsmerk en andere wetgeving. De informatie afkomstig van deze site is gratis beschikbaar en voor het gemak van kijkers/gebruikers en dealers.

Productnamen op deze site zijn erkende handelsmerken van eigenaren en bedrijven. 4CarParts® en het 4CarParts logo zijn erkende handelsmerken van inITso bvba  Deze tekens mogen niet gereproduceerd worden zonder de bijbehorende informatie van deze site, evenmin mogen ze gebruikt worden zonder expliciete toestemming van de eigenaar.

4CarParts.be – streeft ernaar een online service van hoge kwaliteit te bieden, daarom zullen wij fouten die aan ons kenbaar gemaakt zijn zo snel mogelijk verbeteren.

4CarParts.be – behoudt het recht om zonder aankondiging veranderingen op de site aan te brengen.

Download hier bovenstaande tekst: Privacy Beleid

 

IV. Cookiebeleid

 

Deze cookieverklaring is van toepassing op 4CarParts.be en is tot stand gekomen in samenwerking met branchepartijen.

 

Cookies algemeen

 

Wat zijn cookies?

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste websites gebruik van cookies. 4CarParts.be maakt bij het aanbieden van zijn diensten ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes eenvoudige informatie die door je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om de site zo goed mogelijk te laten functioneren en het gebruiksgemak te verhogen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen webwinkeliers dankzij cookies zien hoe vaak de website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Daarbij kunnen cookies ook door de webwinkelier of derde partijen, adverteerders bijvoorbeeld, worden gebruikt om te communiceren via de website die je bezoekt. Zo zorgen cookies er bijvoorbeeld voor dat online advertenties beter zijn afgestemd op je persoonlijke voorkeuren.

 

Onthouden cookies persoonlijke gegevens?

Cookies worden niet gebruikt om privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen. Cookies onthouden geen persoonlijke informatie zoals naam en leeftijd en de informatie kan ook niet uit de cookies worden herleid. Het gebruik van cookies is daarom veilig.

 

Welke cookies zijn er?

 

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies worden ingezet om de bezoeker in staat te stellen zich op de website te bewegen en van de mogelijkheden op de site gebruik te maken. Zo geven de cookies de bezoeker bijvoorbeeld toegang tot beveiligde omgevingen.

 

Functionele cookies

Functionele cookies onthouden de ‘ingevoerde’ keuzes die de bezoeker maakt op de website. Zo onthouden ze inloggegevens en houden ze bij welke producten in het winkelwagentje zijn geplaatst. Dit gebeurt geheel anoniem. Het daarop volgende surfgedrag kan ook niet worden gevolgd.

 

Prestatie cookies

Prestaties cookies kun je ook wel zien als statistische cookies. De cookies houden bij hoe de bezoeker de website gebruikt. Bijvoorbeeld door te tracken welke pagina’s er zijn bezocht. Deze cookies worden ingezet ter analyse van de website en worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Dergelijke informatie wordt niet gebruik voor online reclame doeleinden.

 

Targeting cookies

Targeting cookies verzamelen informatie over surfgedrag het surfgedrag van de bezoeker. Ze herinneren zich dat een website is bezocht en delen deze informatie met andere organisaties, zoals adverteerders. De cookies zorgen ervoor dat de online advertenties die je tegenkomt relevanter zijn.

 

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website 

4CarParts.be vindt het van groot belang dat de bezoeker weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag jouw privacy, de gebruiksvriendelijkheid en de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden ze worden ingezet. 

 

1. Welke cookies gebruiken wij ter bevordering van het functioneren van de website?

Op 4CarParts.begebruiken wij cookies voor:

1. het onthouden van producten die de bezoeker aan zijn boodschappenmandje toevoegt tijdens het online winkelen

2. het onthouden van informatie die de bezoeker invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen. (De bezoeker hoeft dan niet steeds zijn gegevens opnieuw in te vullen.)

3. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als de bezoeker zijn gegevens moet invullen bij een online bestelling

4. het uitlezen van de browserinstellingen om onze website optimaal op het beeldscherm te kunnen weergeven

5. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat de bezoeker die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren

Hieronder hebben we alle gebruikte cookies ter bevordering van het functioneren van onze site voor je verzameld met informatie over welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze gebruikt worden.

 

Functionele cookies:

Naam cookie Gebruikt voor Levensduur
CART Winkelwagen bijhouden 2 uur
CATEGORIE_INFO Bewaart de categorie informatie op de pagina. Deze stelt het sneller tonen van pagina’s mogelijk. 2 uur
COMPARE De producten die zijn toegevoegd aan de ‘vergelijk producten’ lijst. 2 uur
CURRENCY De geprefereerde te handhaven valuta. 2 uur
CUSTOMER Een encrypted versie van het klant ID in de webwinkel. 2 uur
CUSTOMER_AUTH Een indicator of je bent ingelogd in de winkel. 2 uur
CUSTOMER_INFO Een encrypted versie van de klantengroep waar je bij hoort. 2 uur
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Bewaart het klant segment ID. 2 uur
eu-opt-in Geeft aan of een bezoeker toestemming voor het gebruik van cookies heeft gegeven. 5 jaar
EXTERNAL_NO_CACHE Onthoudt gemaakte keuzes op de website, zoals het winkelmandje. 2 uur
FRONTEND Onthoudt gemaakte keuzes op de website, zoals de productfilters. 2 uur
GUEST-VIEW Geeft gasten de mogelijkheid om orders te wijzigen. 2 uur
LAST_CATEGORY Geeft de laatst bezochte categorie aan van de bezoeker. 2 uur
LAST_PRODUCT Het meest recente product die je hebt bezocht. 2 uur
NEWMESSAGE Geeft aan of een nieuw bericht is binnengekomen. 2 uur
NO_CACHE Geeft aan of het toe gestaan is om cache te gebruiken. 2 uur
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link met informatie en geschiedenis over je winkelwagentje. 2 uur
POLL Het ID nummer van recente poll waar je aan mee hebt gedaan.
POLLN Informatie over aan welke poll(s) je hebt mee gedaan.
RECENTLYCOMPARED De items die je recentelijk hebt vergeleken. 2 uur
STF Informatie van producten die je recentelijk aan vrienden hebt gemaild.
STORE Het winkelzicht of taal die je hebt geselecteerd. 2 uur
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een bezoeker toestemming voor het gebruik van cookies heeft gegeven. 2 uur
VIEWED_PRODUCTS_IDS De producten die je recentelijk hebt bezocht. 2 uur
WISHLIST Een encrypted  lijst van producten die toegevoegd zijn aan de wensenlijst. 2 uur
WISHLIST_CNT Het aantal producten die zijn toegevoegd aan de wensenlijst. 2 uur

 

2. Welke cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te kunnen meten?

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten. Dit doen we met behulp van Google Analytics. Om te weten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt gebruiken wij cookies.

Van de informatie die op deze manier wordt verzamelt worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar op de site de bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Door middel van deze inzichten zijn wij in staat de structuur, de navigatie en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor de bezoeker te maken. De statistieken en overige rapportages worden niet naar personen herleidt.

Om het gebruik van de website te kunnen meten gebruiken wij cookies voor:

1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de webpagina’s

3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

5. het optimaliseren van de website

De cookies die worden ingezet om de statistieken te verzamelen hebben we voor je inzichtelijk gemaakt.

 

Prestatie cookies:

Naam cookie Waarvoor gebruikt Levensduur
_utma Meet alle unieke bezoekers door willekeurig gegenereerde, unieke ID’s. 2 jaar
_utmb Meet sessie van 30 minuten op onze website. 30 minuten
_utmc Houdt bij wanneer een sessie verloopt. 2 uur
_utmli Houdt bij welke links en knoppen op de website worden gebruikt. 30 seconden
_utmz De volgorde van pagina’s die u bekijkt op onze webshop. 6 maanden

 

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites op je computer cookies plaatsen, dan kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je alle cookies die zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website volledig functioneert. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

 

Tot slot

Het is mogelijk dat onze cookieverklaring af en toe aangepast moet worden. Dit vanwege wijzigingen in de cookiewetgeving. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Deze webpagina kan geraadpleegd worden voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met contact@4carparts.be.

 

Download hier bovenstaande tekst: Cookie Beleid